Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:

 • Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w działalności kulturalno-oświatowej oraz nowoczesnej edukacji medialnej
 • Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia
 • Unowocześnianie bazy dydaktycznej placówek kulturalno-oświatowych
 • Udzielanie pomocy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży
 • Wspieranie inicjatyw ułatwiających integrację placówek oświatowo-wychowawczych województwa lubuskiego
 • Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji:
  • rozwijanie technik informatycznych i wykorzystanie zasobów medialnych w pracy z dziećmi
  • organizacja imprez kulturalno-oświatowych
  • wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Udzielanie pomocy rodzicom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży
 • Tworzenie warunków do pełnego i równomiernego rozwoju
 • intelektualnego, duchowego, emocjonalnego, społecznego, artystycznego i fizycznego młodego pokolenia.
 • Integracja środowiska lokalnego w trakcie realizacji celów statutowych.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Prowadzenie działalności charytatywnej w środowisku lokalnym.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.