Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

MISJA PRZEDSZKOLA PRZY STOWARZYSZENIU EDUKACYJNYM „ RAZEM”

"Dobro dziecka naszym, najwyższym celem"

Jesteśmy przedszkolem ,które umożliwia dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami w relacjach z rodzicami i środowiskiem. Zapewniamy pełną opiekę i wychowanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa.

WIZJA

Pragniemy stworzyć przedszkole

 • nowoczesne;
 • bezpieczne i przyjazne dziecku;
 • z wykwalifikowaną kadrą;
 • wspierające i wspomagające rozwój każdego dziecka;
 • wspierające działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY STOWARZYSZENIU EDUKACYJNYM „ RAZEM”

KIERUNKI DZIAŁANIA - priorytety w pracy przedszkola

 • Zapewnić optymalne warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań każdego wychowanka
 • Stworzyć bazę i poszerzyć ofertę edukacyjną oraz dodatkowe wsparcie ze strony specjalistów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Rozwijać kompetencje zawodowe nauczycieli.
 • Zwiększyć rolę rodziców i społeczności lokalnej w działaniach edukacyjnych przedszkola.
 • Tworzyć warunki i podejmować działania do wprowadzania innowacji i nowatorstwa pedagogicznego.
 • Zapewnić poczucie bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego wychowankom.
 • Promować placówkę w środowisku.

Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o serię „Entliczek, pentliczek”, która powstała z myślą o tym, by wspierać wszechstronny i harmonijny rozwój oraz edukację dziecka od najmłodszych lat.

Program ten pomaga nauczycielom w codziennej pracy edukacyjnej, dając jednocześnie możliwość wprowadzania modyfikacji zgodnych z własną inwencją, potrzebami i możliwościami dzieci.

Treści dydaktyczno-wychowawcze odnoszą się do wszystkich dziedzin wychowania: zdrowotnego, moralno-społecznego, umysłowego, estetycznego oraz samoobsługi.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształtować dzieci w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i Śpiew, pląsy i taniec
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacjà matematycznà.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Nauczycielki realizując program wykorzystają elementy nowoczesnych metod:

 • Metody Dobrego Startu,
 • Naturalnej Metody Nauki Języka,
 • wprowadzenia dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak,
 • ćwiczeń Paula Dennisona.