Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Statut Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem „

w Gorzowie Wlkp.

(tj. na dzień 29.06.2016r.)

 

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” zwane dalej : "Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia są:

  Obszar Unii Europejskiej
  Rzeczpospolita Polska
  Województwo Lubuskie
  Powiat Gorzowski Ziemski
  Miasto gmina Gorzów WLKP.
  Gmina Deszczno

 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim .

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 - Prawo o stowarzyszeniach , Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz statutu . 

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia

§ 6

 1. Prowadzenie szkoły podstawowej

 2. Prowadzenie przedszkola i żłobka

 3. Wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i oświatowej dzieci i młodzieży

 4. Wspieranie i inicjowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży

 5. Wspieranie i inicjowanie zajęć w zakresie działalności kulturalno – oświatowej

 6. Wspieranie rozwoju dzielnicy Zieleniec

 7. Szerzenie wiedzy o pedagogice Marii Montessori, w tym organizacja kursów, szkoleń i wykładów dla rodziców i nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych.

   

Sposoby realizacji

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej na prawach publicznych oraz niepublicznego przedszkola i żłobka na prawach publicznych

 2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnej oraz środowiskowej działalności kulturalnej, sportowej i oświatowej

 3. Planowanie i organizowanie szkolnej i pozaszkolnej działalności oświatowej na terenie działalności stowarzyszenia.

 4. Wspieranie i inicjowanie różnych form prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży: przeglądów i konkursów regionalnych i międzyregionalnych .

 5. Wspieranie i inicjowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży .

 6. Podejmowanie różnorodnych inicjatyw gospodarczych, sportowych i kulturalno-oświatowych w celu zdobywania funduszy na statutową działalność.

 7. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku letniego i zimowego z uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju wiedzy i umiejętności artystycznych i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

 8. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządów terytorialnych regionów przygranicznych i państw ościennych oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

 9. Stałe uczestniczenie w programach UE, promujących rozwój współpracy przygranicznej
  i międzyregionalnej.

 10. Działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

 11. Organizację szkoleń, kursów, wykładów i innych form rozpowszechniania wiedzy o pedagogice Marii Montessori.

 12. Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z organami zarządzającymi programami europejskimi, organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

§ 9

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę społeczną swoich członków.
Do prowadzenia spraw administracyjnych i rozliczenia budżetu Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników etatowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych

§11

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni mieszkańcy powiatu Gorzowskiego,których celem jest pomoc w realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniem określonym w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia

 3. Uczestniczenia w przedsięwzięciach i programach organizowanych przez Stowarzyszenie

 4. Korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Stowarzyszenie.

 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Stowarzyszenie.

§ 13

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Stowarzyszenia.

 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które popierają cele Stowarzyszenia i w przeszłości wniosły wielkie zasługi dla realizacji jego idei .

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia

 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.

 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia

 2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia

 3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia

 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez władze Stowarzyszenia

§ 16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

  1. Umyślnego naruszenia postanowień statutu

  2. Nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 1 roku

 3. Działania na szkodę Stowarzyszenia

 4. Rozwiązania się Stowarzyszenia

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Stowarzyszenia

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna

 2. Kadencja Władz trwa 5 lat. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym
  w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 18

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat.

 3. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

  1. z własnej inicjatywy

  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej

  3. na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje na sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

  1. (usunięto)

  2. uchwalanie programów kulturalno – oświatowych, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia

  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

  4. uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

  5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

  6. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia

  7. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

  8. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań i innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności
  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 20

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Skarbnika i Członka.

 2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na trzy miesiące.

 3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie ze Skarbnikiem lub Członkiem Zarządu.

§ 21

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

 4. odwoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

 5. Przyjmowanie i skreślanie członków

 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

 7. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia  

§ 22

Kadencja władz Stowarzyszenia i jego organów trwa pięć lat.

§ 23

 1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
  ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Zarządu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.

 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 3. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia

  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.

  3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

  4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.

  5. Występowanie z żądaniem zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

§ 25

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 3. (usunięto )

§ 26

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo wyboru nowego członka Zarządu lub Komisji spośród członków Stowarzyszenia.

  

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

§ 27

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody:

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 28

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia – prawo wymierzania następujących kar:

  1. upomnienia

  2. nagany

  3. zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 12 miesięcy

  4. wykluczenia

   1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni.

   2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze

 2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

  1. subwencje oświatowe

  2. składki członkowskie

  3. darowizny i zapisy

  4. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury i oświaty zlecone Stowarzyszeniu

  5. dotacje na realizację programów UE

  6. dotacje na zadania zlecone przez samorządy terytorialne

  7. inne wpływy

§ 29a

Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"

 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka posiadającego pisemne pełnomocnictwo do dokonania czynności od przynajmniej jednego innego członka zarządu.

 2. Do warunków ważności uchwał Stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 31

Zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ustępie 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Skarbnik.

Zarząd Stowarzyszenia

Gorzów Wlkp. dnia 29.06.2016r .